Hero Image
Clingendael Advocaten

Welkom

Hét Haagse nichekantoor gespecialiseerd in Arbeids- en Ambtenarenrecht

Contact

070 8200 100

info@clingendaeladvocaten.nl

Clingendael Advocaten levert met passie en plezier juridisch maatwerk, waarbij deskundige en betrokken dienstverlening vanzelfsprekend is. Ons kantoor is gevestigd in het hart van het Haagse zakencentrum en in de directe omgeving van het Paleis van Justitie.

Clingendael Advocaten is in 2009 opgericht als antwoord op de groeiende behoefte aan specialistische advocatuur op kwalitatief hoog niveau tegen aantrekkelijke tarieven.

Tot onze cliëntenkring behoren maatschappelijke organisaties op het gebied van zorg, onderwijs en kinderopvang, goede doelen-organisaties, grotere ondernemingen uit de regio, (semi)overheidsinstanties, en het hogere segment van individuele werknemers en ambtenaren.

De aan Clingendael Advocaten verbonden advocaten beschikken allen over jarenlange ervaring in de advocatuur, opgedaan bij gerenommeerde grote advocatenkantoren in de Randstad.

Het Team

Pascale van Boven
Pascale
van Boven
Anja Hoffmans
Anja
Hoffmans
Louis Sloot
Louis
Sloot

Actueel

20 juli 2020
|
Conceptwetsvoorstel Klokkenluiders
 

In december 2019 is een Europese richtlijn in werking getreden (EU-richtlijn 2019/1937) die in een minimum beschermingsniveau voorziet van klokkenluiders die melding maken van inbreuken op Europese wetgeving. Deze richtlijn moet op 17 december 2021 in de Nederlandse wetgeving zijn geïmplementeerd. Op 20 juli 2020 is een conceptwetsvoorstel gepubliceerd dat beoogt zowel de Richtlijn te implementeren als de Wet Huis voor Klokkenluiders te wijzigen. Na een consultatieronde is het nu wachten op het definitieve wetsvoorstel.

De Richtlijn brengt extra verplichtingen voor werkgevers met zich mee. Het is op grond van de huidige wet al verplicht voor werkgevers met meer dan 50 werknemers om een procedure vast te stellen voor de wijze van omgang met een melding van een vermoeden van een misstand. De eisen met betrekking tot het intern melden van een inbreuk worden door de Richtlijn uitgebreid. Melders moeten een ontvangstbevestiging krijgen binnen zeven dagen en er moet informatie worden verschaft aan de melder over de vervolgstappen. De werkgever kan ervoor kiezen één intern meldpunt in te richten voor zowel meldingen over misstanden naar nationaal recht als over inbreuken op het Europese recht.

In artikel 11 van de Richtlijn worden de lidstaten verplicht om bevoegde autoriteiten aan te wijzen die externe meldpunten dienen in te richten. Volgens het conceptwetsvoorstel worden als bevoegde autoriteiten aangewezen: de Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Financiële Markten, de Autoriteit persoonsgegevens, de Nederlandsche Bank N.V., het Huis voor klokkenluiders, de Inspectie gezondheidszorg en jeugd en de Nederlandse Zorgautoriteit. Hier kunnen dus meldingen van (vermoedens van) misstanden worden gedaan.

De Richtlijn biedt melders verder steun- en beschermingsmaatregelen om hen onder andere te beschermen tegen represailles als ontslag, schorsing, overplaatsing of intimidatie. Op grond van de huidige wet geldt al het benadelingsverbod voor werknemers die een melding doen: de werkgever mag een werknemer niet benadelen als gevolg van het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand. Ingevolge de verplichtingen van de Richtlijn is in het conceptwetsvoorstel de bewijslast omgekeerd: niet de klokkenluider moet bewijzen dat hij wordt benadeeld als gevolg van de melding, maar de werkgever die de benadelende maatregel heeft genomen, moet aantonen dat de benadeling geen gevolg is van de melding. Daarnaast wordt in het wetsvoorstel voorzien in een vrijwaring van melders voor gerechtelijke procedures: de melder die redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de melding of openbaarmaking van informatie noodzakelijk is voor de onthulling van de misstand is niet aansprakelijk voor de gevolgen van die melding of openbaarmaking.