Hero Image
Clingendael Advocaten

Coronamaatregelen

NOW 2.0 

Op 25 juni jl is de tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 2020, 34308). De nieuwe regeling (NOW 2.0) heeft een looptijd van 4 maanden en is met ingang van 26 juni 2020 in werking getreden. Tussen (naar verwachting) 6 juli en tot uiterlijk 31 augustus 2020 kan de subsidie NOW 2.0 worden aangevraagd bij UWV.

Er zijn verschillende wijzigingen ten opzichte van de eerste NOW. Zo gelden er in de NOW 2.0 gedetailleerdere regels voor de vaststelling van de referentieomzet bij startende ondernemingen en bij overgenomen ondernemingen die ervoor moeten zorgen dat het doel van de regeling beter wordt benaderd. De NOW 2.0 verbiedt bedrijven die gebruik maken van de regeling om dividend over het jaar 2020 uit te keren, of om eigen aandelen in te kopen. Het verbod om bonussen en winstdelingen aan bestuur en directie van de onderneming toe te kennen heeft al veel aandacht in de media gekregen. Dit verbod geldt voor bedrijven die een voorschot op NOW 2.0 van meer dan € 100.000,- aanvragen.

Ook ten aanzien van ontslag gelden in de NOW 2.0 nieuwe regels. Indien een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW 2.0 toch ontslag bij UWV aanvraagt voor 20 of meer medewerkers vanwege bedrijfseconomische redenen, wordt de tegemoetkoming met 5% verlaagd. Daarnaast wordt de loonsom van deze werknemers voor vier maanden afgetrokken van de tegemoetkoming die zou zijn toegekend zonder de ontslagaanvragen.

Verder geldt een verplichting om uw werknemers te stimuleren om zich bij te scholen of om te scholen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie

Ook de NOW 2.0 kent veel gedetailleerde regels. Indien u daarover vragen hebt: neem vooral contact met ons kantoor op. Wij zijn bereikbaar!

Aanvraag Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Vanwege de coronacrisis is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen. Werkgevers kunnen sinds maandag 6 april 2020 een aanvraag daarvoor bij het UWV indienen. Het digitale loket is open tot en met 31 mei 2020.

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen met een loonkostensubsidie. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor Werktijdverkorting (Wtv), die per 17 maart 2020 is ingetrokken.

De voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat de aanvrager in een periode van 3 aaneengesloten maanden een omzetverlies van minimaal 20% heeft. Deze periode hoeft niet altijd te beginnen op 1 maart 2020. De werkgever mag de periode ook laten ingaan per 1 april 2020 of 1 mei 2020 

De volledige tekst van de NOW vindt u hier.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud

Dinsdagavond 17 maart 2020 is als gevolg van het Noodpakket banen en economie, de regeling Werktijdverkorting (wtv) gestopt. Om 18:45 uur is de Beleidsregel werktijdverkorting formeel beëindigd (zie Beleidsregel beëindiging wtv). Daarvoor in de plaats komt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

Deze loonkostensubsidie subsidieert gedurende drie maanden (met mogelijkheid tot verlenging) tot 90% van de loonkosten. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • dat de werkgever zich vooraf committeert aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt;
  • de werkgever verwacht ten minste 20% omzetverlies.;
  • de aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig kan worden verlengd met nog eens drie maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
  • de regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is, afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom, bijvoorbeeld:

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van de aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Indien u al een aanvraag voor werktijdverkorting had ingediend, geldt deze als aanvraag voor de loonkostensubsidie NOW. 

Het kabinet heeft nog een aantal andere maatregelen aangekondigd, zie hier de Kamerbrief over noodpakket en economie.

Ingeval u arbeidsrechtelijke vragen heeft naar aanleiding van de Coronacrisis: neem vooral contact met ons kantoor op. Wij zijn bereikbaar!