Hero Image
Clingendael Advocaten

Actueel

6 april 2021
|
Frits Veerman: In de ban van de bom
 

Op 6 april jl. werd het prachtige eerbetoon van Frans Bromet aan Frits Veerman in de documentaire “In de ban van de bom” uitgezonden op NPO2. Na jarenlang procederen werd deze door Anja Hoffmans bijgestane klokkenluider door het Huis voor Klokkenluiders dan toch eindelijk in het gelijk gesteld.

Een cliënt die 40 jaar streed voor eerherstel, een cliënt om nooit te vergeten.

20 juli 2020
|
Conceptwetsvoorstel Klokkenluiders
 

In december 2019 is een Europese richtlijn in werking getreden (EU-richtlijn 2019/1937) die in een minimum beschermingsniveau voorziet van klokkenluiders die melding maken van inbreuken op Europese wetgeving. Deze richtlijn moet op 17 december 2021 in de Nederlandse wetgeving zijn geïmplementeerd. Op 20 juli 2020 is een conceptwetsvoorstel gepubliceerd dat beoogt zowel de Richtlijn te implementeren als de Wet Huis voor Klokkenluiders te wijzigen. Na een consultatieronde is het nu wachten op het definitieve wetsvoorstel.

De Richtlijn brengt extra verplichtingen voor werkgevers met zich mee. Het is op grond van de huidige wet al verplicht voor werkgevers met meer dan 50 werknemers om een procedure vast te stellen voor de wijze van omgang met een melding van een vermoeden van een misstand. De eisen met betrekking tot het intern melden van een inbreuk worden door de Richtlijn uitgebreid. Melders moeten een ontvangstbevestiging krijgen binnen zeven dagen en er moet informatie worden verschaft aan de melder over de vervolgstappen. De werkgever kan ervoor kiezen één intern meldpunt in te richten voor zowel meldingen over misstanden naar nationaal recht als over inbreuken op het Europese recht.

In artikel 11 van de Richtlijn worden de lidstaten verplicht om bevoegde autoriteiten aan te wijzen die externe meldpunten dienen in te richten. Volgens het conceptwetsvoorstel worden als bevoegde autoriteiten aangewezen: de Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Financiële Markten, de Autoriteit persoonsgegevens, de Nederlandsche Bank N.V., het Huis voor klokkenluiders, de Inspectie gezondheidszorg en jeugd en de Nederlandse Zorgautoriteit. Hier kunnen dus meldingen van (vermoedens van) misstanden worden gedaan.

De Richtlijn biedt melders verder steun- en beschermingsmaatregelen om hen onder andere te beschermen tegen represailles als ontslag, schorsing, overplaatsing of intimidatie. Op grond van de huidige wet geldt al het benadelingsverbod voor werknemers die een melding doen: de werkgever mag een werknemer niet benadelen als gevolg van het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand. Ingevolge de verplichtingen van de Richtlijn is in het conceptwetsvoorstel de bewijslast omgekeerd: niet de klokkenluider moet bewijzen dat hij wordt benadeeld als gevolg van de melding, maar de werkgever die de benadelende maatregel heeft genomen, moet aantonen dat de benadeling geen gevolg is van de melding. Daarnaast wordt in het wetsvoorstel voorzien in een vrijwaring van melders voor gerechtelijke procedures: de melder die redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de melding of openbaarmaking van informatie noodzakelijk is voor de onthulling van de misstand is niet aansprakelijk voor de gevolgen van die melding of openbaarmaking.

1 juli 2020
|
Extra geboorteverlof voor partners (WIEG)
 

Ook de partner heeft aanspraak op geboorteverlof. Sinds 1 januari 2019 bedraagt dit geboorteverlof eenmaal het aantal werkuren per week. Werkgever betaalt gedurende dit verlof (ook wel kraamverlof of vaderschapsverlof genoemd) het loon volledig door. Het vaderschapsverlof moet binnen 4 weken na de geboorte van het kind worden opgenomen. De werknemer kan deze verlofuren in beginsel binnen die periode naar eigen inzicht verspreid opnemen.

Per 1 juli 2020 kunnen partners bovenop het hierboven bedoelde vaderschapsverlof maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit is geregeld in de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). Het verlof kan worden opgenomen gedurende de eerste zes levensmaanden van het kind, eventueel verspreid. De werkgever hoeft geen loon door te betalen, maar vraagt voor dit aanvullend geboorteverlof een uitkering aan bij UWV op grond van de WAZO. De uitkering bedraagt 70% van het dagloon maar is gemaximeerd op 70% van het maximum dagloon.

30 juni 2020
|
Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb
 

Mkb-ondernemers die direct geraakt zijn door de gevolgen van de verschillende maatregelen om het coronavirus te beheersen, kunnen vanaf dinsdag 30 juni 2020 een Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving, kunnen bedrijven een tegemoetkoming voor hun vaste lasten krijgen tot een maximum van € 50.000 voor de periode van juni tot en met september 2020.

Ondernemers kunnen deze tegemoetkoming (TVL), die onderdeel is van het tweede noodpakket van het kabinet, aanvragen via de website rvo.nl/tvl.

25 juni 2020
|
NOW 2.0 gepubliceerd
 

Op 25 juni 2020 is de tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 2020, 34308). De nieuwe regeling (NOW 2.0) heeft een looptijd van 4 maanden en is met ingang van 26 juni 2020 in werking getreden. Tussen (naar verwachting) 6 juli en tot uiterlijk 31 augustus 2020 kan de subsidie NOW 2.0 bij UWV worden aangevraagd.

Zie verder de pagina Coronamaatregelen, elders op deze website.

6 april 2020
|
Aanvragen NOW bij UWV vanaf 6 april mogelijk
 

Vanaf 6 april 2020 is het mogelijk om bij UWV een tegemoetkoming (subsidie) aan te vragen op grond van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De aanvraag dient u uiterlijk 31 mei 2020 te doen met het digitale formulier van UWV.  Zie de pagina Coronamaatregelen, elders op onze website.

18 maart 2020
|
Noodpakket banen en economie
 

De maatregelen die de overheid als gevolg van de uitbraak van het COVID-19 virus heeft genomen, hebben grote impact op werknemers, zzp-ers en bedrijven. Veel ondernemers hebben (tijdelijk) hun deuren moeten sluiten.

Het kabinet kondigde in de kamerbrief van 17 maart 2020 een 'Noodpakket banen en economie' aan. De komende periode zullen de maatregelen nader worden uitgewerkt en geprecisieerd waardoor er nog veranderingen kunnen plaatsvinden.

Zie ook de pagina Coronamaatregelen elders op deze website.

26 november 2019
|
Tekst & Commentaar Arbeidsrecht
 

Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Gevolg daarvan is dat ambtenaren voortaan, net als werknemers in het bedrijfsleven, werkzaam zullen zijn op basis van een arbeidsovereenkomst in plaats van, zoals voorheen, op basis van een publiekrechtelijke aanstelling. Anja Hoffmans heeft in een speciale uitgave van 'Tekst & Commentaar Arbeidsrecht’ van Wolters Kluwer de nieuwe Ambtenarenwet 2017 van artikelsgewijs commentaar voorzien. 

8 november 2019
|
Slapende dienstverbanden: de Hoge Raad heeft gesproken!
 

Op 8 november jl. heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2019:1734) geoordeeld in lijn met het advies van de advocaat-generaal, waarover eerder (zie hieronder) een nieuwsbericht is geplaatst. De Hoge Raad oordeelde dat de werkgever op grond van goed werkgeverschap in beginsel is gehouden om op verzoek van de zieke werknemer het slapende dienstverband te beëindigen met betaling aan de werknemer van de transitievergoeding. Nu er een wet is gekomen ( Wet compensatie transitievergoedingen) op grond waarvan het UWV werkgevers zal compenseren voor betaling van de transitievergoeding aan een langdurig zieke werknemer gaat het voorheen gebezigde argument dat werkgevers door een verplichting de slapende dienstverbanden te beëindigen op kosten worden gejaagd niet meer op. Alleen als de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om de zieke werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld in geval er reële re-integratiemogelijkheden voor de werknemer zijn, kan dit anders zijn. De Hoge Raad heeft verder nog aangegeven dat de werkgever geen uitzondering mag maken voor een zieke werknemer met een slapend dienstverband die bijna de AOW-leeftijd bereikt.

De Rechtbank Limburg zal de procedure nu met inachtneming van dit oordeel van de Hoge Raad voortzetten.

8 oktober 2019
|
Slapende dienstverbanden en goed werkgeverschap
 

Advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad over slapende dienstverbanden

De rechtbank Limburg heeft op 10 april 2019 een aantal prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad over slapende dienstverbanden. Kort gezegd komen die vragen erop neer of een werkgever kan worden verplicht om een slapend dienstverband met een zieke werknemer te beëindigen, waardoor de werkgever verplicht wordt de transitievergoeding aan de werknemer te betalen. Van een slapend dienstverband is sprake als de loondoorbetalingsverplichting is geëindigd maar het dienstverband met de arbeidsongeschikte werknemer nog voortduurt.

De rechtspraak was hierover namelijk sinds de totstandkoming van de ‘Wet compensatie transitievergoedingen’ sterk verdeeld. Op grond van deze wet, die op 1 april 2020 in werking treedt, kunnen werkgevers de aan een langdurig zieke werknemer betaalde transitievergoeding door het UWV gecompenseerd krijgen indien het dienstverband wegens deze langdurige arbeidsongeschiktheid is beëindigd. Voordat deze wet tot stand was gekomen was de lijn in de rechtspraak eenduidig: een werkgever kon niet verplicht worden een slapend dienstverband met een zieke werknemer te beëindigen.

De advocaat-generaal heeft op 18 september 2019 zijn advies aan de Hoge Raad gegeven over deze aan de Hoge Raad voorgelegde prejudiciële vragen. Het uitgangspunt van het advies is dat de werkgever inderdaad verplicht is om in te stemmen met een voorstel van de langdurig arbeidsongeschikte werknemer om het slapende dienstverband te beëindigen ten gevolge waarvan de werkgever verplicht is de transitievergoeding te betalen. Dit uitgangspunt is gebaseerd op de wettelijke norm van goed werkgeverschap (art. 7:611 BW). Het is duidelijk dat de wetgever af wil van de slapende dienstverbanden. Nu door invoering van de Wet compensatie transitievergoedingen de werkgever wordt gecompenseerd voor de aan een langdurig zieke werknemer betaalde transitievergoeding brengt ‘goed werkgeverschap’ volgens de advocaat-generaal met zich mee dat een werkgever een zieke werknemer niet in een slapend dienstverband mag houden met als enige reden het ontkomen aan de betaling van de transitievergoeding.

Op dit uitgangspunt kan volgens het advies van de advocaat-generaal wel een uitzondering worden gemaakt, namelijk indien de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij het laten voortduren van de arbeidsovereenkomst. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het nog bestaan van reële re-integratiemogelijkheden voor de zieke werknemer of aan financiële problemen bij de werkgever wegens het voorafgaand aan de compensatieregeling moeten voorfinancieren van de transitievergoeding.

Het advies van de advocaat-generaal is geen bindend advies aan de Hoge Raad, zodat afgewacht moet worden of de Hoge Raad het advies zal volgen. De datum waarop de Hoge Raad hierover beslist is nog niet bekend.

29 mei 2019
|
Wet Arbeidsmarkt in Balans door Eerste Kamer
 

Op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ook door de Eerste Kamer aangenomen. Als gevolg daarvan zullen per 1 januari 2020 (de beoogde ingangsdatum) onder andere de regels voor ketens van arbeidsovereenkomsten wijzigen. Er wordt een nieuwe ontslaggrond ingevoerd, de zogenaamde cumulatiegrond. De berekeningwijze voor de transitievergoeding verandert. De WAB bevat echter meer belangrijke wijzigingen.

6 februari 2019
|
Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen door Tweede Kamer
 

Op 5 februari 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans). Op grond van het wetsvoorstel worden de regels rondom arbeidsovereenkomsten en ontslag aangepast. De drie belangrijkste wijzigingen:

De in de ketenregeling opgenomen periode wordt verlengd van twee naar drie jaar, zodat werknemers pas na drie jaar (of na drie tijdelijke contracten) recht krijgen op een vast contract;

Er komt een extra ontslaggrond: de cumulatiegrond. Dit houdt in dat het nu in de wet opgenomen limitatief aantal ontslaggronden, als die nog niet voldragen zijn, kunnen worden gestapeld, om zo alsnog tot ontslag te kunnen komen. Indien van deze cumulatiegrond gebruik gemaakt wordt kan de rechter een extra vergoeding vaststellen bovenop de transitievergoeding. De extra vergoeding bedraagt maximaal 50% van de transitievergoeding;

De transitievergoeding wordt anders berekend. Een werknemer komt vanaf de eerste dag van het dienstverband in aanmerking voor de transitievergoeding, de afronding op halve dienstjaren vervalt (zodat uitgegaan zal worden van de exacte duur van het dienstverband). De hogere opbouw van de transitievergoeding voor werknemers met een dienstverband van meer dan tien jaar verdwijnt.

De WAB bevat meer belangrijke wijzigingen. Zo zullen er andere regels gaan gelden voor oproepkrachten en payrollers en komt er een differentiatie in de WW-premie.

De Tweede Kamer heeft niet ingestemd met het wijzigen van de proeftijd.

De WAB moet nog door de Eerste Kamer moet worden behandeld. De beoogde inwerkingtreding van de WAB is 1 januari 2020.

 

18 oktober 2018
|
Persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder?
 

De meeste werknemers zijn in dienst van een BV of een andere rechtspersoon. Een vordering op de werkgever kan daarom in de meeste gevallen alleen op de rechtspersoon van werkgever (bijvoorbeeld een BV) worden verhaald, en niet op de werkgever persoonlijk (veelal bestuurder van de vennootschap). Maar onder bijzondere omstandigheden kan de bestuurder van de vennootschap ook persoonlijk aansprakelijk zijn.

Dat in een ontbindingsbeschikking de persoon van de werkgever door de kantonrechter het verwijt werd gemaakt in ernstige mate re-integratieverplichtingen te hebben geschonden, was volgens het Hof Arnhem-Leeuwarden op 21 augustus 2018 echter onvoldoende voor persoonlijke aansprakelijkheid. De ontbindingsvergoeding kon alleen op de vennootschap worden verhaald.

Hetzelfde Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde in het arrest van 25 september 2018 over een vergelijkbare zaak  Een werkgever in de uitzendbranche had uitsluitend met het doel om aan een eerdere veroordeling te ontkomen, de activiteiten van één van zijn vennootschappen beëindigd. Het Hof oordeelde dat dit zodanig onzorgvuldig was dat de bestuurder daarvan persoonlijk een ernstig verwijt kon worden gemaakt. Het Hof achtte de bestuurder daarmee persoonlijk aansprakelijk voor de schuld op de oude vennootschap (het inmiddels gestopte uitzendbureau) van ruim € 500.000,-.

13 augustus 2018
|
WNT en pensioenpremie
 

Ondanks alle details die zijn opgenomen in de Wet Normering Topinkomens (WNT), de wetgeschiedenis, de Uitvoeringsregeling en de toelichting daarbij, blijkt er nog steeds discussie mogelijk over de bepaling van de hoogte van het bezoldigingsmaximum. De Rechtbank Midden-Nederland oordeel op 13 augustus 2018 over de vraag of de VPL-overgangspremie (pensioenpremie) wel of geen onderdeel uit zou moeten maken van het bezoldigingsmaximum uit de WNT. In de Uitvoeringsregeling is opgenomen dat het werkgeversdeel van premies voor pensioenregelingen behoort tot de WNT-bezoldiging. De bijzondere VPL-overgangspremie is echter bedoeld voor werknemers die vroeger onder de VUT-regeling vielen. Niet ter discussie stond dat de betreffende topfunctionaris nooit gebruik zou kunnen maken van deze VUT-overgangsregeling omdat zij niet onder het overgangsrecht viel. Deze topfunctionaris zou dus nooit voordeel kunnen behalen uit de afdracht van de pensioenpremie. Dit achtte de Rechtbank doorslaggevend: de pensioenpremie (overgangspremie VPL) telt niet mee bij de berekening van het bezoldigingsmaximum.

20 juli 2018
|
Inspectie SZW kritisch op UWV
 

Op 9 juli 2018 heeft de Minister van SZW het rapport: “Ontslag aangevraagd en dan?” van de Inspectie SZW aangeboden aan de Tweede Kamer. De Inspectie SZW is in dit rapport kritisch over de UWV-procedure bij ontslag op bedrijfseconomische gronden. Naar aanleiding van het verschijnen van het rapport is Anja Hoffmans geïnterviewd door Trouw. Zij stelt dat door het ontbreken van een mondelinge behandeling in de UWV-procedure niet goed te voorspellen is hoe het UWV de ontslagaanvraag zal beoordelen. Zie hier het voorpagina-artikel in Trouw van 19 juli 2018.

5 juli 2018
|
Compensatieregeling transitievergoeding voor langdurig zieke?
 

Al sinds de invoering van de wettelijke transitievergoeding (per 1 juli 2015) is het veel werkgevers een doorn in het oog dat ook bij opzegging van de arbeidsovereenkomst van de langdurig arbeidsongeschikte werknemer een transitievergoeding moet worden betaald. De werkgever heeft toch ook al twee jaren het loon doorbetaald? De regering kondigde al eerder aan met een compensatieregeling te komen, maar uit de kamerbrief van 4 juli 2018 van minister Koolmees blijkt dat de regering eerst nog nader gaat kijken naar ongewenste effecten van een dergelijke compensatieregeling voor werknemers met een Wsw-indicatie.

Omdat er samenloop is met het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (aanpassing van de berekening en de opbouw van de transitievergoeding), kondigt de minster in het najaar zowel een wetsvoorstel Wab aan, als een uitwerking van de compensatiemaatregel transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Nog even geduld dus.

14 mei 2018
|
Platform en pensioen
 

Werken via platforms neemt een steeds grotere vlucht. In onder meer de taxibranche en de maaltijdbezorging wordt veel gebruikt gemaakt van websites (uber.com, thuisbezorgd.nl), om vraag en aanbod bij elkaar te brengen of om diensten aan te bieden. Over de rechtspositie van medewerkers bestaat nog veel onduidelijkheid. Dat dit ook voor de arbeidsvoorwaarde pensioen geldt, leert de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. Hotel Booker en Bungalow Booker stelden onder meer dat zij slechts een online platform exploiteren waarop aanbieders van accommodatie hun aanbod kunnen adverteren. Toch oordeelde de kantonrechter dat Hotel Booker en Bungalow Booker verplicht zijn om deel te nemen in het bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche. Met mogelijk grote premievorderingen als gevolg.

20 april 2018
|
Geen transitievergoeding voor AOW-ers
 

In de WWZ is bepaald dat de werknemer wiens arbeidsovereenkomst wordt beëindigd in verband met of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, geen aanspraak heeft op de transitievergoeding. De vraag was of deze wettelijke bepaling een verboden leeftijdsonderscheid oplevert. Een werknemer, in dienst bij het Diakonessenziekenhuis, heeft deze vraag voorgelegd aan de rechter. De Hoge Raad heeft op 20 april 2018 uitspraak gedaan. Volgens de Hoge Raad vormt de uitsluiting van de transitievergoeding voor AOW-gerechtigde werknemers geen verboden onderscheid op grond van leeftijd. Daarbij wijst de Raad er op dat de transitievergoeding enerzijds is bedoeld om de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken en anderzijds om enige compensatie te bieden voor het wegvallen van inkomen uit arbeid. Deze doelstellingen gelden niet voor AOW-ers. Zij zullen doorgaans aanspraak kunnen maken op een AOW-uitkering en/of een aanvullende uitkering. De wetgever heeft daarom mogen bepalen dat AOW-gerechtigden bij ontslag geen aanspraak hebben op de transitievergoeding. De Hoge Raad voegt hier aan toe dat deze wettelijke bepaling voor alle AOW-gerechtigden geldt. Er is geen ruimte voor individuele afwegingen, bijvoorbeeld vanwege het feit dat een werknemer – door verblijf in het buitenland – niet een volledige AOW-uitkering heeft opgebouwd.

11 april 2018
|
Wet arbeidsmarkt in Balans: internetconsultatie
 

Op 9 april 2018 heeft het kabinet een concept van de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) gepubliceerd ter internetconsultatie. In deze WAB wordt een aantal wijzigingen van het arbeidsrecht voorgesteld, die per 1 januari 2020 in werking zouden moeten gaan en waarmee volgens het kabinet een nieuwe balans wordt aangebracht tussen zekerheid en kansen.

Voor het ontslagrecht is onder meer van belang dat het mogelijk wordt om een combinatie van ontslaggronden aan te voeren, waarbij de kantonrechter tot anderhalf keer de transitievergoeding kan toegekennen. Ook zal de transitievergoeding vanaf dag één van de arbeidsovereenkomst verschuldigd worden. Het wetsvoorstel bevat verder onder meer wijzigingen van de regelingen over proeftijdbeding, concurrentiebeding, oproepovereenkomst en payrolling. Ook het systeem van de ketenregeling zou (weer) kunnen wijzigen.

De internetconsultatie staat open tot 7 mei 2018. Of en in hoeverre de voorgestelde wijzigingen ook echt wet worden, is nog te bezien.

12 december 2017
|
Sneeuwvrij nemen, kan dat zomaar?
 

Op 10 en 11 december 2017 was Nederland bedekt onder een flink pak sneeuw. Het KNMI kondigde maandag 11 december code rood af. De sneeuw leverde niet alleen bijzondere plaatjes op, maar ook bijzondere vragen. Kun je als werknemer op eigen houtje besluiten dat je niet gaat werken? Of dat je na de lunch naar huis gaat om nog voor de sneeuwstorm weer veilig thuis te zijn? Dagblad Trouw interviewde Anja Hoffmans. Lees hier het korte artikel in Trouw.

29 november 2017
|
Pascale van Boven bestuurslid Haagse Arbeidsrecht Advocaten
 

Met ingang van 28 november 2017 maakt Pascale van Boven deel uit van het bestuur van de Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten. Op de drukbezochte vergadering werd afscheid genomen van het oude bestuur, en werd een compleet nieuw bestuur geïnstalleerd.

3 november 2017
|
Volkskrant, 3 november 2017
 

De Volkskrant plaatste op 3 november 2017 een ingezonden brief van Anja Hoffmans. In deze brief vraagt Anja Hoffmans aandacht voor (seksuele) intimidatie binnen arbeidsverhoudingen. In de actuele 'me-too' discussie is veel aandacht voor strafrechtelijke gevolgen van seksuele intimidatie, maar binnen een arbeidsverhouding is vooral gelijkebehandelingswetgeving van belang. Anja Hoffmans betoogt dat het slachtoffer van intimidatie in de arbeidsverhouding een voordeel kan hebben van verschuiving van de bewijslast.

13 oktober 2017
|
Regeerakkoord Rutte III
 

Op 9 oktober 2017 is de tekst van het regeerakkoord van de regering Rutte III bekend gemaakt, waarin onder andere de arbeidsrechtelijke plannen van het kabinet zijn geformuleerd. De komende kabinetsperiode kunnen wij wijzigingen verwachten van de manier waarop ontslaggronden door de rechter worden gebruikt. Ook de berekening van de transitievergoeding, de ketenregeling en de proeftijdregeling zullen worden gewijzgd. De belangrijkste aangekondigde veranderingen hebben wij hier voor u op een rijtje gezet,   

6 oktober 2017
|
Transitievergoeding na herplaatsing bij andere werkgever?
 

In het kader van een reorganisatie wordt een groep werknemers boventallig verklaard. Werkgever ziet echter mogelijkheden om een aantal werknemers bij een andere werkgever onder te brengen. De werknemer accepteert het aanbod en treedt vervolgens in dienst bij de nieuwe werkgever. Heeft een werknemer ook in een dergelijke situatie aanspraak op de transitievergoeding?

Zowel de kantonrechter als het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep (30 augustus 2017) zijn van mening dat de werknemer ook hier aanspraak heeft op de transitievergoeding. 

Partijen stelden zelf dat er geen sprake was van een overgang van onderneming. Het Hof oordeelde dat de handelingen van werkgever, te weten het boventallig verklaren van de werknemer, het afstoten van zijn werkzaamheden, het uitblijven van interne herplaatsing en het stimuleren tot indiensttreding elders, gelijk moeten worden gesteld met een opzegging door de werkgever.

6 augustus 2017
|
Rol van de ondernemingsraad bij faillissement
 

De Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam oordeelde in de beschikking 26 mei 2016 dat het adviesrecht van een Ondernemingsraad in beginsel niet verenigbaar is met de rol van de curator in faillissement. Op 2 juni 2017 heeft de Hoge Raad de lijn van de Ondernemingskamer niet gevolgd. De Hoge Raad oordeelde dat ook de curator in een faillissementssituatie rekening moet houden met medezeggenschapsrechten, met name indien sprake is van een doorstart of voortzetting van (een deel van) de onderneming. De Hoge Raad heeft er daarbij op gewezen dat de WOR voldoende ruimte biedt om in specifieke omstandigheden de regels flexibeler toe te passen. Het adviesrecht van de Ondernemingsraad (artikel 25 WOR) geldt in beginsel ook ingeval van een faillissement.

1 juni 2017
|
Opschorting handhaving wet DBA verlengd tot 1 juli 2018
 

De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 juli 2018. Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen tot die tijd geen boetes of naheffingen in geval achteraf geconstateerd zou worden dat er sprake is van een dienstbetrekking. (Dit is slechts anders als er sprake is van het opzettelijk in het leven roepen of laten voortduren van een situatie van schijnzelfstandigheid, terwijl er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking.) In de tussentijd kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers gebruik blijven maken van bestaande modelovereenkomsten en is beoordeling van nieuwe (model)overeenkomsten door de Belastingdienst niet nodig.

4 mei 2017
|
Evaluatiewet WNT en nieuwe Beleidsregels WNT
 

Per 1 juli 2017 treedt de Evaluatiewet WNT in werking. Daarbij worden, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017, enkele wijzigingen in de WNT doorgevoerd. Zo zijn onder meer vanaf 1 januari 2017 alle uitkeringen die rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeien uit een cao of een collectieve regeling uitgezonderd van de normering van de ontslagvergoeding. In de nieuwe Beleidsregels WNT, die eveneens van toepassing zijn vanaf 1 januari 2017, is onder meer verduidelijkt dat de periode van onvrijwillige non-activiteit van de topfunctionaris, voorafgaand aan het ontslag, onder bepaalde voorwaarden niet langer meetelt voor de ontslagvergoeding.

2 april 2017
|
Voorwaardelijke ontbinding onder de WWZ?
 

Een werkgever die verweer voert in een op-staande-voet-zaak vraagt de kantonrechter vaak om de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk te ontbinden, voor het geval de op-staande-voet-opzegging zou worden vernietigd. Op die manier kan het risico van een op-staande-voet opzegging worden beperkt. Het was de vraag of deze praktijk ook onder de WWZ mogelijk was. De Hoge Raad heeft op 23 december 2016 (de Mediant-beschikking) uitgemaakt dat een dergelijke voorwaardelijke ontbinding door de kantonrechter onder omstandigheden nog steeds mogelijk is. Sinds de zgn. Vlisco-zaak (HR 31 maart 2017) is duidelijk dat ook het gerechtshof in hoger beroep de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk kan ontbinden.

18 november 2016
|
Handhaving Wet DBA uitgesteld
 

Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes heeft op 18 november 2016 besloten om handhaving van de Wet DBA op te schorten tot in ieder geval 1 januari 2018. De beslissing van de Staatssecretaris is onder andere gebaseerd op het rapport van de Commissie Boot dat eveneens op 18 november 2016 werd uitgebracht. Volgens Wiebes is er veel onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers over de Wet DBA. Hij wil samen met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Veiligheid en Justitie en in overleg met sociale partners onderzoeken hoe de verschillende knelpunten kunnen worden opgelost. Tot 1 januari 2018 zal de Belastingdienst geen naheffingen of boetes opleggen. Maar de Belastingdienst zal vanaf 1 mei 2017 wel handhaven jegens bewust kwaadwillenden.

8 november 2016
|
Eerste Kamer neemt wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren aan
 

De Eerste Kamer heeft op 8 november 2016 het initiatiefwetsvoorstel "Wet normalisering rechtspositie ambtenaren" aangenomen. Het wetsvoorstel houdt in dat de ambtelijke aanstelling zal worden vervangen door de arbeidsovereenkomst. Daarmee zal voor het merendeel van de ambtenaren het reguliere arbeidsrecht gaan gelden. Alle ambtenaren bij de gemeenten, provincies, ministeries en uitvoerende Rijksdiensten (bijvoorbeeld de Belastingdienst) zullen onder de nieuwe wet gaan vallen. Uitgezonderd zijn militairen, politieagenten, rechters, officieren van justitie en het burgerpersoneel van Defensie. De bedoeling van de wet is onder meer dat er, door de rechtspositie van ambtenaren en werknemers gelijk te schakelen, meer mobiliteit zal ontstaan tussen beide groepen. De verwachting is dat het nog ongeveer twee à drie jaar zal duren voordat de wet daadwerkelijk in werking zal treden.

1 december 2015
|
Actualiteiten rondom de WNT
 

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (de Wet Normering Topinkomens, WNT) in werking getreden. Anja Hoffmans geeft in een artikel in het Tijdschrift voor AmbtenarenRecht een overzicht van de stand van zaken op zowel wetgevingsgebied als op het gebied van de jurisprudentie. Tevens blikt zij vooruit op de toekomst van de WNT en gaat zij na welke vragen en discussiepunten er (nog) leven rondom de wet.